Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Jesteś lekarzem? Zapraszamy na stronę dla profesjonalistów. Kliknij tutaj.

Subscribe to our newsletter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ogólne warunki umów sprzedaży zawieranych przez Teoxane Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2. Status i zakres stosowania OWU

1.    Niniejsze OWU stanowią integralną część każdej oferty, zamówienia, zapytania ofertowego, umowy sprzedaży, umowy dostawy, a także każdej innej nazwanej lub nienazwanej umowy między Stronami, zawartej lub potwierdzonej telefonicznie, na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, których celem jest przeniesienie własności Towarów na Kupującego.

2.    Złożenie przez Kupującego zamówienia, zapytania ofertowego lub każda inna forma nawiązania współpracy między Stronami w zakresie przeniesienia własności Towarów, oznacza akceptację OWU przez Kupującego i przyjęcia OWU jako wiążących dla Stron.

3.    Akceptacja OWU, o której mowa w ust. 2, stanowi warunek nawiązania współpracy między Stronami i następuje poprzez złożenie wobec Sprzedającego, przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego, oświadczenia, opatrzonego datą oraz podpisami osób składających oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do OWU.

4.    Kupujący, z którym Sprzedający nawiązał współpracę handlową przed ustaleniem niniejszych OWU, dokonuje akceptacji OWU, o której mowa w ust. 2, poprzez złożenie wobec Sprzedającego, przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego, oświadczenia, opatrzonego datą oraz podpisami osób składających oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do OWU.

5.    Postanowienia ust. 2-4 stosuje się również odpowiednio do nawiązania pomiędzy Stronami współpracy polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu Kupującemu przez Sprzedającego Towarów w postaci gratisów, próbek testowych lub materiałów do przeprowadzania szkoleń.

6.    Kupujący może zapoznać się z aktualną treścią OWU na stronie Sprzedającego www.teoxane.pl lub w siedzibie Sprzedającego.

3. Obowiązki Stron w zakresie współpracy                

1.   Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz uzyskanie odpowiednich efektów stosowanej terapii z użyciem wyrobów medycznych, dystrybutor wymaga, a Kupujący zobowiązuje się do:

      a. Zapewnienia przez Kupującego, by świadczeń zdrowotnych z zastosowaniem wyrobów medycznych Teoxane, w imieniu i w ramach własnej działalności gospodarczej Kupującego, udzielały wyłącznie osoby posiadające czynne nieograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty,

      b. Posiadania i pogłębiania przez personel Kupującego (czyli osób, wskazanych w pkt. a wyżej, udzielających w imieniu Kupującego świadczeń zdrowotnych z zastosowaniem Wyrobów  medycznych Teoxane) wiedzy z zakresu medycyny estetycznej i pielęgnacji skóry oraz sposobów bezpiecznego i efektywnego stosowania nabywanych wyrobów medycznych Teoxane zgodnie z wytycznymi i instrukcjami używania tych wyrobów opracowanymi przez TSA oraz powszechnie przyjętymi w tym zakresie standardami postępowania zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.      

2.   W celu spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 lit. a wyżej, Sprzedający zastrzega, że nawiązuje współpracę wyłącznie z Kupującym, który:

       a. Prowadzi działalność gospodarczą w formie indywidualnej specjalistycznej lub grupowej specjalistycznej praktyki lekarskiej

       albo

       b. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (wspólników), spółki osobowej lub spółki kapitałowej, który to podmiot gospodarczy zatrudnia osoby posiadające czynne, nieograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty lub stale współpracuje z takimi osobami na innej zasadzie, niż stosunek pracy.

3.   Sprzedający zastrzega, że nie nawiązuje współpracy mającej na celu wprowadzenie wyrobów medycznych do stosowania przez osoby nieposiadające czynnego nieograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, w szczególności:

      a. Osoby z zawieszonym, cofniętym lub ograniczonym prawem wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentystę,

      b. Osoby wykonujące inne zawody medyczne, niż zawody lekarza lub lekarza dentystę,

      c. Kosmetologów lub kosmetyczek.

4.   W celu weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 lit. a wyżej, Sprzedający zastrzega sobie, w każdym czasie w trakcie trwania współpracy, prawo do wglądu, a Kupujący zobowiązuje się do udostępnienia do wglądu Sprzedającemu, praw wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, osób stosujących Towary w imieniu Kupującego.

5.   Przez cały okres trwania współpracy ze Sprzedającym, Kupujący zobowiązuje się do utrzymywania zatrudnienia lub stałej współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 lit. a.

6.   Kupujący zobowiązuje się do:

      a. Niezwłocznego powiadamiania Sprzedającego o stałym lub czasowym zakończeniu zatrudnienia lub stałej współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 lit. a,

      b. Niezwłocznego powiadamiania Sprzedającego o sytuacji zawieszenia lub cofnięcia lub utraty prawa wykonywania zawodu wobec osób, o których mowa w ust. 1 lit. a,

      c. W sytuacji określonej w pkt. a-b wyżej – do niezwłocznego zaprzestania używania Towarów, do czasu zapewnienia przez Kupującego aplikowania Towarów przez osoby, o których mowa w ust.1 lit. a.

7.   Wskazane wyżej, w szczególności w ust. 6, przypadki ani inne przypadki nie skutkują obowiązkiem Sprzedającego do przyjmowania zwrotów wyrobów medycznych lub innych towarów.    

8.   W celu spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 lit. b wyżej:

      a. Sprzedający przygotował program edukacyjny dla Kupujących (w szczególności obejmujący: ulotki, algorytmy i wytyczne postępowania, dostęp do FB PRO, Teoxane Academy),

      b. Sprzedający przygotował odpowiedni program szkoleniowy skierowany do Kupujących.

      c. Strony zgodnie ustalają, że do udziału w szkoleniach, o których mowa w pkt. b wyżej, zobowiązany będzie Kupujący wskazany przez Sprzedającego, dokonujący nabycia Towarów o odpowiedniej wartości, we wskazanych okresach rozliczeniowych,

      d. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach, o których mowa w pkt. b wyżej, zostaną ustalone między Stronami w odrębnym trybie,

9.   Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej jakości sprzedawanych lub udostępnianych nieodpłatnie wyrobów medycznych.

10.  Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia, że termin ważności sprzedawanych lub udostępnianych nieodpłatnie wyrobów medycznych nie będzie krótszy niż 12 miesięcy.

11.   Kupujący zobowiązuje się do przechowywania nabytych wyrobów medycznych Teoxane w należytych warunkach, tj. w  temperaturze od 2°C do 25°C.

12.  W celu zapewnienia dołożenia należytej staranności przez: producentów wyrobów medycznych,  Dystrybutora oraz Kupujących w zakresie zgodności postępowania z wyrobami medycznymi z postanowieniami Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych, a w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników (w rozumieniu ww. Rozporządzenia) wyrobów medycznych, Dystrybutor wymaga, a Kupujący zobowiązuje się do współdziałania z Dystrybutorem:

      a. W zakresie  zapewnienia identyfikowalności nabytych lub udostępnionych Kupującemu wyrobów medycznych poprzez zachowanie i przechowywanie (co najmniej w formie dokumentu elektronicznego) numerów UDI tych wyrobów medycznych, a także zapewnienie możliwości udostępnienia tych danych Dystrybutorowi niezwłocznie, w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od dnia żądania Dystrybutora o udostępnienie tych danych, przez okres przewidziany w przepisach: Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych, również w sytuacji zaprzestania działalności gospodarczej przez Kupującego,

      b. W zakresie uczestnictwa w procesie wycofywania z użytkowania lub obrotu określonych partii wyrobów medycznych, jak również do doręczania, na żądanie Dystrybutora, wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z tym procesem niezwłocznie, w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od dnia żądania Dystrybutora o udostępnienie tej dokumentacji.

4. Używanie Towarów na potrzeby własnej działalności gospodarczej

1.   Dystrybutor wymaga, a Kupujący zobowiązuje się do używania nabytych Towarów wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej Kupującego w zakresie medycyny estetycznej.

2.   W ramach warunku, o którym mowa w ust. 1 wyżej, Kupujący zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania postanowienia, że Towary nabyte przez niego nie mogą być w jakiejkolwiek formie, odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie tytułu prawnego lub bez tego tytułu, przekazywane podmiotom trzecim.

3.   Strony zgodnie ustalają, że w przypadku stwierdzenia przez Dystrybutora naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1-2, Dystrybutor zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany warunków współpracy z Kupującym lub zaprzestania dalszej współpracy.

5. Ramowe warunki dostaw

1.   Sprzedający dokonuje dostawy zamówionych Towarów pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem profesjonalnej firmy logistycznej, z monitoringiem temperatury w wymaganych przypadkach (kwasy hialuronowe), z zastrzeżeniem ust. 5. Wydanie Towarów następuje w tej sytuacji z chwilą powierzenia ich Przewoźnikowi.  

2.   Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania Towarów zamówionych przez Kupującego w terminach nie dłuższych, niż 3 dni robocze od dnia złożenia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, pod warunkiem dostępności Towarów w magazynie Sprzedającego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

3.   Jeżeli Sprzedający, z jakichkolwiek powodów, nie ma możliwości dochowania terminu dostawy wskazanego w ust. 2, powiadamia o tym fakcie Kupującego z jednoczesnym wskazaniem nowego terminu dostawy, względnie ze wskazaniem powodów braku dostawy (np. wycofania zamówionego towaru z aktualnej oferty handlowej Sprzedającego).

4.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie z przyczyn leżących po stronie współpracującego podmiotu logistycznego / kurierskiego, opóźnienia takie nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń Kupujących wobec Sprzedającego.

5.   Strony przewidują możliwość odbioru przez Kupującego zamówionego towaru bezpośrednio z magazynu Sprzedającego, co wymaga każdorazowego zastrzeżenia powyższego faktu w treści zamówienia, pod rygorem zastosowania postanowień ust. 1. Wydanie Towarów następuje w tej sytuacji z chwilą przekazania ich Kupującemu.

6.   Kupujący zobowiązany jest do dokonywania odbioru ilościowego dostarczonych lub odebranych od Sprzedającego towarów w chwili ich odpowiednio dostawy lub odbioru.

7.   Reklamacje ilościowe mogą być przez Kupującego zgłaszane wyłącznie do czasu przyjęcia przez niego towaru i tylko w przypadku pozostawienia do dyspozycji Sprzedającego oryginalnych opakowań, w których stwierdzono braki.

8.   Reklamacje towarów powinny być zgłaszane pisemnie.

9.   Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym, niż 7 dni, rozpatrywania zgłoszonych przez Kupującego reklamacji jakościowych (np. uszkodzenia Towarów w transporcie) lub ilościowych Towarów.

10.  Sprzedający nie uznaje możliwości zwrotu Towarów, z wyjątkiem zwrotów dokonanych w ramach zgłoszenia przez Kupującego reklamacji jakościowej lub ilościowej, zgodnie z ust. 7-9.

11.  W przypadku dokonania obniżenia wynagrodzenia, w tym w wyniku uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, Sprzedawca wystawia na rzecz Kupującego fakturę korygującą VAT zmniejszającą.

12.  Wraz z fakturą korygującą zmniejszającą, przesyłana jest przez Sprzedającego informacja o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT.

13.  Informacja o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do przesłania Sprzedającemu, pocztą elektroniczną, akceptacji warunków korekty.

6. Ramowe warunki płatności

1.   Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za dostarczone lub odebrane Towary w terminie wskazanym w fakturze VAT, wystawionej przez Sprzedającego, na jego rachunek bankowy wskazany każdorazowo w fakturze VAT. Ceny netto Towarów wskazanych w fakturze VAT wynikają z cennika Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 3. Do cen netto Sprzedający dodaje podatek VAT wg obowiązującej stawki.

2.   Dostawa zamówionych przez Kupującego Towarów będzie zrealizowana przez Sprzedającego wyłącznie w przypadku, gdy wymagalne i niewymagalne zobowiązania Kupującego z tytułu płatności za poprzednio dostarczone lub odebrane Towary nie przekraczają kwoty uzgodnionej między Stronami w indywidualnym trybie i wysokości.

3.   Strony dopuszczają możliwość indywidualnego ustalania warunków handlowych, kredytowych i cenowych, a także zasad dotyczących fakturowania i korygowania wystawionych faktur, w odrębnym trybie.

4.   W przypadku pierwszorazowego zamówienia danego Kupującego, strony zgodnie ustalają, że Sprzedający, z zastrzeżeniem ust. 3, stosuje, według własnego uznania, następujące warunki płatności: za pobraniem, za częściową albo całkowitą przedpłatą z wystawieniem faktury pro-forma lub zaliczkowej.

7. Zachowanie poufności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa 

1.   Strony zobowiązują się do zachowania w poufności i nieujawniania osobom nieuprawnionym wszelkich informacji, jakie powzięły o drugiej Stronie w związku z zawarciem oraz realizacją współpracy.

2.   Strony zgodnie ustalają, że wszelkie informacje uzyskane przez Kupującego od Sprzedającego, w szczególności dotyczące: warunków handlowych i zasad przebiegu współpracy między Stronami, a także działalności handlowej, dystrybucyjnej, biznesowej i szkoleniowej Sprzedającego, TSA, TSK oraz Teoxane Ceuticals, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.   Strony zgodnie ustalają, że wszelkie informacje uzyskane przez Sprzedającego od Kupującego, w szczególności dotyczące działalności usługowej i biznesowej Kupującego, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4.   Strony zobowiązują się do zachowania w poufności warunków handlowych współpracy nawiązanej między Stronami, w okresie trwania współpracy oraz 3 lat po jej zakończeniu.

5.   Naruszenie przez Kupującego postanowień ust. 1, 2, 4 uprawnia Sprzedającego do jednostronnej zmiany warunków współpracy między Stronami.

8. Dane osobowe

1.   Teoxane Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie [00-450], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000693220, NIP: 5252722327, REGON: 368231384, określana w niniejszym paragrafie jako „Teoxane”, w ramach swojej działalności przetwarza wszelkie informacje stanowiące dane osobowe w poufności oraz w zgodzie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) i jest Administratorem danych osobowych.

2.   Teoxane w chwili rozpoczęcia współpracy handlowej na podstawie niniejszych OWU oraz w trakcie jej trwania gromadzi dane osobowe Kupującego, jego pracowników oraz osób współpracujących w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres siedziby, adres do korespondencji, numer telefonu, numer NIP oraz nr rachunku bankowego.  

3.   Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod@teoxane.com. W przypadku pojawienia się pytań bądź wątpliwości zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z nami. Dane do kontaktu Teoxane jako administratora danych osobowych:

     telefon: +48 22 616 04 20

      E-mail: iod@teoxane.com

      adres korespondencyjny: Teoxane Polska sp. z o.o., z siedzibą ul. Przemysłowa 30 w Warszawie 00-450.

4.   Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: przygotowywanie i przesyłanie ofert handlowych; negocjacje zasad współpracy oraz treści zawieranych umów, a także ich zmiany; dostarczanie wyrobów medycznych oraz innych towarów i usług; organizowanie dla kupujących szkoleń, konferencji, warsztatów; dokonywanie płatności; realizacja postępowania reklamacyjnego; wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym: Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych oraz prawa podatkowego; dochodzenie ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust, 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.   Teoxane może upoważniać do przetwarzania w.w. danych osobowych i/lub powierzać ich przetwarzanie na podstawie zawartych umów w celach  wskazanych wyżej, pracownikom Teoxane oraz podmiotom z Teoxane powiązanym, a także osobom trzecim w szczególności osobom świadczącym usługi księgowe, audytorskie, prawne, pocztowe, kurierskie, IT.  

6.   Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

7.   Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni do określonego celu, dla którego zostały one zebrane (zasada ograniczonego celu). Dlatego też nie będą one przechowywane dłużej aniżeli do czasu:

      a. Zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów przez Teoxane;

      b. Upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartymi przez Teoxane umowami;

      c. Upływu terminu obowiązków wynikających z przepisów prawa;

      d. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do chwili wycofania przez Państwa wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych;

      e. Do chwili wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

8.   Informujemy, iż w sytuacji, gdy Państwa dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały one zebrane, zostaną one niezwłocznie usunięte. Jednocześnie zapewniamy, iż w sytuacji dalszego ich przetwarzania gwarantujemy, że będą one przetwarzane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w przepisach RODO.

9.   Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem profilowania jako jednej z form automatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

10.  Informujemy, że posiadają Państwo prawo do:

       a. Dostępu do swoich danych osobowych;

       b. Sprostowania danych osobowych;

       c. Usunięcia danych osobowych;

       d. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

       e. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

       f. Przenoszenia danych osobowych.

11.   Pragniemy poinformować, że szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wskazujemy jednocześnie, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

12.   Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

        a. Istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub

        b. Istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

13.   Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu i weryfikacji zasadności sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu, jeżeli zostanie on uwzględniony.

14.   Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie wiadomości zawierającej przedmiotowe żądanie na adres poczty elektronicznej – e-mail, wskazany w ust. 3 wyżej, bądź listownie na adres siedziby Teoxane.

15.   W sytuacji, w której Kupujący będzie udostępniał Teoxane dane osobowe pacjentów, wówczas Teoxane i Kupujący zawrą stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Postanowienia końcowe

1.   Kupujący może korzystać z materiałów marketingowych Sprzedającego wyłącznie po uzyskaniu zgody Sprzedającego, o ile w szczególności w nie ingeruje lub używa ich do innych celów, niż wspólne działania promocyjne uzgodnione między Stronami.

2.   Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów na tle niniejszych OWU i prowadzonej na ich podstawie współpracy jest prawo polskie.

3.   Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów mogących wynikać w związku z prowadzeniem współpracy handlowej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sądem właściwym dla sporów mogących powstać jest sąd miejsca siedziby Sprzedającego.

4.   OWU wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022.

1. Postanowienia ogólne

1.   Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży (zwanych dalej OWU) pojęcia oznaczają:

      Sprzedający lub Dystrybutor – spółkę pod firmą: Teoxane Polska sp. z o.o., z siedzibą ul. Przemysłowa 30 w Warszawie 00-450, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000693220, NIP: 5252722327, REGON: 368231384,

      TSA – podmiot Teoxane SA (Szwajcaria), producenta wyrobów medycznych (kwasów hialuronowych),

      Teoxane Ceuticals – podmiot Teoxane Ceuticals (Szwajcaria), producenta kosmetyków,

      TSK – spółkę TSK Laboratory Europe B.V. (Holandia), importera kaniul produkowanych przez TSK Laboratory Japan,

      Kupujący – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, których przedmiot działalności gospodarczej obejmuje medycynę estetyczną, której Sprzedający, odpłatnie lub nieodpłatnie, przekazuje Towary w ramach nawiązanej współpracy,

      Wyroby medyczne – kwasy hialuronowe produkowane przez TSA oraz kaniule importowane przez TSK,

      Wyroby medyczne Teoxane – kwasy hialuronowe produkowane przez TSA, których autoryzowanym dystrybutorem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Sprzedający,

      Kosmetyki – kosmetyki  produkowane przez Teoxane Ceuticals, których autoryzowanym dystrybutorem na  terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Sprzedający,

      Towary – wyroby medyczne i kosmetyki, których producentami są odpowiednio: TSA, TSK oraz Teoxane Ceuticals,

      Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

2.   Niniejsze OWU określają podstawowe warunki współpracy handlowej Sprzedającego z Kupującymi (zwanych dalej łącznie Stronami) mającej na celu sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie przez Sprzedającego Towarów Kupującemu.

3.   Sprzedający jest autoryzowanym dystrybutorem Wyrobów medycznych Teoxane oraz Kosmetyków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.   Sprzedający i Kupujący zobowiązują się na każdym etapie współpracy do przestrzegania przepisów Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych.

Załącznik nr 1 do OWU Wzór oświadczenia
Kupującego o zapoznaniu się z OWU (przed rozpoczęciem współpracy)
Załącznik nr 2 do OWU Wzór oświadczenia
Kupującego o zapoznaniu się z OWU (trwająca współpraca)
Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.