Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Jesteś lekarzem? Zapraszamy na stronę dla profesjonalistów. Kliknij tutaj.

Polityka prywatności

Data ostatnich zmian: 06.11.2018

Niniejszy dokument reguluje sposób przetwarzania udostępnionych przez Klienta danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Klientowi praw w tym zakresie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka pod firmą „TEOXANE Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 30, 00-450 (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693220, NIP 5252722327; REGON 36823138400000 tel.: (22) 616 04 20, e-mail: pl_info@teoxane.com.

Administrator stosuje właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewniania ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpiecza dane przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed przetwarzaniem danych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie są cele (przesłanki) przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Klienta?

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celach: reklamowych, statystycznych, marketingu bezpośredniego, promocji, informacji o prowadzonej przez Spółkę działalności, w celu wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia, na żądanie Klienta, działań, które mogą okazać się konieczne do zawarcia ze Spółką jakiejkolwiek umowy, wreszcie także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – wskazanych w dalszej części niniejszej Polityki.

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, zachodzi przynajmniej jedna z powyższych przesłanek. Spółka nie przetwarza danych osobowych, jeżeli nie jest w stanie wykazać niezbędności przetwarzania dla realizacji któregokolwiek z powyższych celów.

Skąd Spółka posiada dane osobowe Klienta?

Dane osobowe Klienta pozyskiwane są z reguły bezpośrednio od Klienta – za pomocą formularza rejestracji, formularza zamówienia lub poczty e-mail.

Może się jednak zdarzyć, że Klient nie przekazał swoich danych osobowych osobiście – w takim przypadku dane osobowe Klienta pochodzą najczęściej od osób najbliższych lub bezpośrednich współpracowników, którzy kontaktując się ze Spółką z jakichś powodów uznali, że Spółka powinna dysponować danymi osobowymi Klienta. Najczęściej chodzi o sytuacje, gdy Spółka swoje działania ma adresować nie tylko bezpośrednio wobec osoby, która zwróciła się do Spółki, ale na prośbę tych osób – również wobec zainteresowanych osób trzecich, które nie występują bezpośrednio do Spółki lub nie inicjują w tym zakresie jakiegokolwiek kontaktu ze Spółką (chodzi tu np. o osoby wskazane „do wiadomości” w liście adresowej w zapytaniach mailowych kierowanych do Spółki).

W chwili, gdy Spółka znalazła się w posiadaniu danych osobowych Klienta w sposób opisany powyżej, może podejmować wobec tych danych dozwolone działania dla realizacji celów, które zostały opisane w pkt. 2 powyżej.

Jakie kategorie danych osobowych Klienta Spółka przetwarza?

Spółka przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie: danych identyfikujących (imię / imiona, nazwisko / nazwiska, nazwa, nr PESEL, NIP, KRS) oraz danych kontaktowych (adres kontaktowy/zamieszkania/siedziby, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego) i danych dotyczących metody płatności i dostawy.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez Spółkę moich danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych, a w przypadku Spółki mamy do czynienia z trzema podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych – ta przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych występuje w wtedy, gdy Klient za pomocą formularza rejestracji, formularza zamówienia, czy poczty e-mail przekazuje Spółce swoje dane osobowe. Zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Dotyczy to przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora danych.

Czym przejawia się prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych?

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing produktów własnych Spółki oraz potrzeba realizacji zasadniczego przedmiotu działalności Spółki, jakim jest działalność sprzedażowa. W tym celu Spółka przetwarza dane Klienta, aby:

 • móc się kontaktować, w tym w ramach podejmowanych dozwolonych działań marketingowych, w szczególności, za zgodą Klienta, przez e-mail oraz telefon;
 • obsługiwać prośby, wystąpienia, zapytania, etc. przekazywane przez Klienta np. przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem jakiejkolwiek umowy zawartej ze Spółką;
 • móc organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcji promocyjne, w których Klient może wziąć udział;
 • móc ulepszać nasze produkty i dopasowywać je do potrzeb i wygody przyszłych użytkowników / nabywców;
 • móc prowadzić windykację należności; postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne;
 • móc prowadzić analizy statystyczne;
 • przechowywać dane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnić rozliczalność (tj. wykazać, że Spółka spełnia obowiązki wynikające z przepisów prawa);
 • dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od Spółki przetwarzania danych Klienta dla celów podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych.

Komu zgodnie z prawem Spółka może udostępnić dane osobowe Klienta?

Dane osobowe Klienta, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej występującym stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane: (1) bezpośrednim doradcom marketingowym, prawnym i księgowym Spółki – na cele związane z przygotowaniem warunków oferty nabycia produktu lub produktów Spółki oraz dla ich oceny prawno-formalnej; (2) firmom audytorskim – na cele związane z badaniem sprawozdań rocznych z działalności Spółki; (3) firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Spółki; (4) operatorowi systemu CRM; (5) wybranym instytucjom państwowym i organizacjom branżowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem; (6) wspólnikom Spółki – na cele związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych lub informacyjnych Spółki względem jej wspólników oraz w celu zapewnienia wykonywania przez wspólników uprawnień wynikających z posiadania praw udziałowych w Spółce.

Powyższy katalog i wyliczenie ma charakter przykładowy i w konkretnej sytuacji dane Klienta będą przekazywane wyłącznie wybranym odbiorcom oraz zgodnie z uzasadnioną potrzebą.

Czy Spółka będzie przekazywać dane osobowe Klienta do państwa trzeciego (tj. spoza EOG) lub organizacji międzynarodowej?

Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa trzeciego (Szwajcaria), na terytorium którego wytwarzane są produkty oferowane w Sklepie. Przekazanie to nastąpi z poszanowaniem postanowień RODO. Aktualna jest decyzja Komisji Europejskiej, zgodnie z którą Szwajcaria gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Natomiast dane osobowe nie mogą być przekazywane organizacji międzynarodowej, bez zgody Klienta.

Możliwe jest również przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której Klient korzysta w kontaktach ze Spółką, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Przez jaki okres będą przechowywane w Spółce dane osobowe Klienta?

Dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Klienta ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie danych osobowych Klienta okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).

Jakie prawa przysługują Klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę?

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, Klientowi przysługuje:

 • prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych w Spółce odbywa się na tej podstawie – bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) RODO,
 • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • w przypadku uznania przez Klienta, iż przetwarzanie osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy Klient musi podać Spółce swoje dane osobowe?

Podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zrealizowania przez Spółkę celu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości wykonania przez Spółkę czynności, o których mowa w pkt 2 powyżej.

Informacja na temat plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta na komputerze, smartfonie, tablecie itp. i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,  dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. ”sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Klienta, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i które są niezbędne do działania Sklepu oraz korzystania z usług dostępnych w ramach Sklepu;
 1. "stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas, określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach Sklepu pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa (np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu);
 2. zbierania informacji o sposobie korzystania przez Klienta ze stron internetowych Sklepu (np.: informacji na temat obszarów, które odwiedza Klient, czasu jaki na nich spędza oraz problemów jakie na nich napotyka), co pozwala poprawiać działanie stron internetowych Sklepu,
 3. zapamiętania wybranych przez Klienta ustawień by zapewnić personalizację interfejsu Klienta (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej) oraz by dostarczyć Klientowi bardziej spersonalizowane treści i usługi.

Korzystając ze Sklepu Klient może otrzymywać pliki cookies pochodzące od współpracujących z operatorem Sklepu podmiotów trzecich, których lista stale się zmienia (np. Facebook, Google, Twitter), w tym od firm realizujących na stronach Sklepu kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek Klient może znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swoich przeglądarkach internetowych. Zmiana ustawień może w szczególności polegać na blokowaniu automatycznej obsługi plików cookies bądź na informowaniu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Spółka Informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu, co może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Sklepu lub doprowadzić do zablokowania niektórych funkcjonalności.

Czy w Spółce obowiązują szczególne procedury ochrony danych osobowych Klienta?

W Spółce przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy. W tym celu wdrożyliśmy w naszej działalności wszelkie wymogi wynikające z RODO, których przestrzeganie zapewnia ochronę powierzonych nam danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów.

WARUNKI PRAWNE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aktualizacja: 26.11.2021 r.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Witamy na stronie internetowej Teoxane.pl.

Witryna Teoxane.pl (zwana dalej stroną) jest obsługiwana przez szwajcarską firmę Teoxane SA, z siedzibą pod adresem 105 Rue de Lyon, 1203 w Genewie, w Szwajcarii, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Genewy pod numerem CH-660-1948003-8 i pod numerem identyfikacji podatkowej CHE-110.245.638 i jest własnością tego podmiotu. Teoxane (dalej TEOXANE) specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i wprowadzaniu do obrotu produktów do iniekcji na bazie kwasu hialuronowego, wykorzystywanych do wypełniania zmarszczek.

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony należy uważnie zapoznać się z niniejszymi warunkami korzystania z witryny (zwanymi dalej warunkami).

Wchodząc na stronę lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował warunki jej użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią warunków, nie może uzyskać dostępu do strony.

TEOXANE zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w dowolnym czasie, dlatego też zaleca się użytkownikom ich regularne sprawdzanie.

Informacje zamieszczone na tej stronie mają charakter informacyjny i edukacyjny i są przeznaczone dla wszystkich odbiorców: pracowników służby zdrowia i opinii publicznej.

Dostępne informacje mają na celu poprawę, a nie zastąpienie kontaktu między pacjentem, a pracownikiem służby zdrowia.

Ograniczenie odpowiedzialności

TEOXANE dokłada wszelkich starań, aby informacje dostarczane za pośrednictwem tej strony były dokładne, ale nie udziela gwarancji, że zamieszczane treści będą aktualne, prawidłowe i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z tej strony internetowej oraz jej zawartości. TEOXANE zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości witryny w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania.

Materiały znajdujące się na stronie i na wszystkich innych stronach są dostarczane „takie, jakie są”, bez żadnej gwarancji, wyraźnej czy dorozumianej. TEOXANE nie oferuje żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji wartości handlowej lub przydatności użytkowej.

TEOXANE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wirusy, które mogą zainfekować sprzęt lub inne mienie użytkownika spowodowane uzyskiwaniem dostępu do, korzystaniem z lub przeglądaniem strony lub pobieraniem przez użytkownika jakichkolwiek materiałów, danych, plików tekstowych, audio, obrazów czy filmów ze strony.


Informacje prawne 

Dyrektorem publikacji jest pani Valérie Taupin.

Hosting strony obsługuje:

Webflow, Inc.

398 11th Street, 2nd Floor, 

San Francisco, CA 94103, USA


Własność intelektualna

Wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym m.in. znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, patenty, prawa autorskie) wykorzystane w materiałach zamieszczonych na tej stronie są własnością firmy TEOXANE lub uzyskano zgodę na ich wykorzystanie, z wyjątkiem przypadków, w których postanowiono inaczej. Powielanie części lub całości treści w jakiejkolwiek formie jest zabronione, chyba że otrzymano formalną pisemną zgodę TEOXANE lub jest to zgodne z poniższymi pozwoleniami.

Użytkownik może pobrać i skopiować treści z tej strony internetowej do osobistego, niekomercyjnego użytku, ale tylko wtedy, gdy zamieści informacje o źródle materiału i dołączy poniższe oświadczenie o prawach autorskich: „© TEOXANE, wszystkie prawa zastrzeżone”. O ile nie zostało to wyraźnie wskazane, wykorzystanie zawartych na stronie materiałów w inny sposób nie jest dozwolone.

Żadna z informacji zawartych na tej stronie nie może być interpretowana jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej (w tym patentów, znaków towarowych i praw autorskich) firmy TEOXANE lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

TEOXANE nie rości sobie żadnych praw własności ani nie ma żadnych powiązań z jakimikolwiek znakami towarowymi stron trzecich pojawiającymi się na tej stronie. Takie znaki towarowe stron trzecich są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji produktów i usług ich właścicieli, nie należy wnioskować, że TEOXANE sponsoruje czy popiera taką firmę.


PLIKI Cookies 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom lepsze działanie stron internetowych. Jeśli użytkownik przegląda stronę firmy TEOXANE, oznacza to, że akceptuje on pliki cookie. Dowiedz się, w jaki sposób TEOXANE używa plików cookie i jak można zmienić swoje ustawienia.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony. Są one stosowane w celu usprawnienia działania witryny lub bardziej wydajnej pracy, jak również w celu dostarczenia informacji właścicielom strony. Pliki cookie używane przez tę witrynę internetową są niezbędne, aby firma TEOXANE mogła dostarczać i ulepszać swoje produkty i usługi oraz pozostać konkurencyjną. Te pliki nie są udostępniane osobom trzecim.

Są one wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej TEOXANE przez użytkowników. Dane te pomagają w sporządzaniu raportów i ulepszaniu witryny. Niektóre pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej, takie jak liczba odwiedzających witrynę, adresy stron, z jakich użytkownicy wchodzili na witrynę oraz strony, które odwiedzali.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są wymagane, aby umożliwić użytkownikom poruszanie się po stronie i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do obszarów zabezpieczonych i zapisywanie produktów w koszyku.

Pliki cookie usprawniające działanie witryny

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny internetowej, na przykład o tym, które strony najczęściej odwiedzają i czy otrzymują komunikaty o błędach. Są one wykorzystywane do poprawy działania strony internetowej w przyszłych wersjach.

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność

Te pliki cookie określają ustawienia lokalne użytkownika, takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajduje i zapewniają lepsze korzystanie ze strony.

Pliki cookie reklamowe i do targetowania reklam

Te pliki cookie są wykorzystywane, aby dostarczać treści bardziej odpowiednie dla potrzeb i zainteresowań użytkownika.

Można zablokować pliki cookie, nie zgodzić się na ich używanie lub usunąć pliki zainstalowane w przeglądarce. Wyłączenie plików cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji naszej strony i innych witryn.

Więcej informacji o plikach cookie, o tym, jak są one instalowane oraz jak można nimi zarządzać i jak je usuwać, można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Hiperłącza do innych stron internetowych

Niniejsza strona może zawierać linki do innych interesujących stron internetowych, w tym witryn oddziałów TEOXANE w innych krajach. Linki są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych. Należy przeczytać informacje prawne i politykę prywatności każdej strony internetowej firmy TEOXANE lub witryn internetowych stron trzecich, na które użytkownik przechodzi. TEOXANE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub opinie zawarte na stronach internetowych innych podmiotów.

Informacje o produktach  

Informacje zawarte na Stronie mogą zawierać bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do produktów, programów i usług TEOXANE, które mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach, które mogą być oferowane pod innym znakiem towarowym i które mogą podlegać innym przepisom i warunkom użytkowania w zależności od kraju. TEOXANE nie składa żadnego oświadczenia, że materiały znajdujące się na stronie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania poza terytorium grupy docelowej. Takie odniesienia nie wskazują na to, że firma Teoxane zamierza sprzedawać te produkty, programy czy usługi w danym kraju. Należy skonsultować się z lokalną filią Teoxane lub partnerem handlowym Teoxane w celu uzyskania wszelkich informacji na temat produktów, programów i usług, które są dostępne w regionie/kraju użytkownika. Żadne informacje zamieszczone na tej stronie nie są poradami medycznymi ani rekomendacjami i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. Po poradę medyczną należy zawsze zwracać się do wykwalifikowanego lekarza.

Prywatność 

TEOXANE szanuje prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową. Większość usług nie wymaga żadnej formy rejestracji i można z nich korzystać bez podawania informacji osobistych. Jednakże w przypadku niektórych usług wymagane jest podanie danych osobowych. W takich sytuacjach, jeśli użytkownicy zdecydują się na nieujawnianie żądanych przez firmę TEOXANE danych osobowych, uzyskanie dostępu do niektórych części strony i udzielenie odpowiedzi na zapytania użytkownika może okazać się niemożliwe.

Jeśli użytkownik musi zarejestrować się, aby korzystać ze strony lub wypełnić formularz online (np. w celu uzyskania informacji za pośrednictwem poczty e-mail lub utworzenia konta itp.), wówczas firma TEOXANE może zbierać jego dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • kraj zamieszkania i adres;
 • zawód (jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia poszukującym informacji o naszych produktach);
 • login i informacje o koncie;
 • adres IP.

Informacje te są wykorzystywane przez firmę TEOXANE do zarządzania stroną, rejestrowania użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z wszelkich usług oraz odpowiadania na wszelkie ewentualne zapytania i prośby o informacje.

Teoxane odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony.
W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych firma Teoxane podejmuje uzasadnione kroki, aby zapewnić dokładność i aktualność informacji.

TEOXANE może ujawnić dane osobowe użytkowników następującym kategoriom odbiorców:

 • pracownicy i członkowie grupy TEOXANE;
 • usługodawcy będący stronami trzecimi, którzy przetwarzają dane osobowe użytkownika w imieniu firmy TEOXANE;
 • organy regulacyjne, rządowe i organy ścigania.

Jeśli użytkownik zdecyduje się wysłać wiadomość e-mail na jeden z adresów kontaktowych wskazanych na stronie internetowej, firma Teoxane będzie musiała przetworzyć dane użytkownika oraz wszelkie podane przez niego informacje w celu udzielenia odpowiedzi. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia użytkownikowi jak najlepszej odpowiedzi.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W związku z powyższym wystarczy złożyć wniosek:

W związku z powyższym wystarczy złożyć wniosek:

 • online, pisząc na adres: dataprotection@teoxane.com
 • pocztą, pisząc na adres: TEOXANE SA. Rue de Lyon, 105, 1203 Geneva, Szwajcaria

TEOXANE działa na arenie międzynarodowej i przekazuje informacje na obszary inne niż kraj użytkownika i poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Szwajcarii.

TEOXANE będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres wymagany przez prawo. W innych przypadkach informacje personalne są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, aby zapewnić użytkownikom dostęp do wymaganych usług lub, w przypadku kontaktu z firmą TEOXANE, tak długo, jak jest to konieczne, aby umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie.

Za każdym razem, gdy potrzebna jest zgoda użytkownika zostanie on o tym wyraźnie poinformowany i będzie mógł w każdej chwili ją wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@teoxane.com lub wypisać się bezpośrednio z subskrypcji.

Użytkownicy mają prawo do odwołania się do krajowego organu nadzorczego lub do przedstawiciela ds. ochrony danych w Szwajcarii w przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

Od czasu do czasu firma TEOXANE może zmienić niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Zachęcamy więc do przeglądania niniejszej informacji o polityce prywatności.


Kontakt

Teoxane SA

Rue de Lyon - 105, 1203, Genève - Switzerland

info@teoxane.com

+41 (0) 22 344 96 36


Jurysdykcja i prawo właściwe

Strona i treści na niej zawarte podlegają prawu szwajcarskiemu. Wszelkie spory, roszczenia i podstawy roszczeń wynikające lub związane z korzystaniem ze strony i jej zawartości będą rozpatrywane przez sądy szwajcarskie.

NEWSLETTER
Sign up to our newsletter to stay up-to-date with our latest news
Subscribe